Κορακίστικα

Από τη Φρικηπαίδεια, την ελεύθερη παρωδία
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Κοκορακαΐκιστικικακα

Τακα κοκορακακίκιστικικακα είκιναικε μιακα τεκεχνηκιτήκι γλώκοσσακα πουκου μικιλικιέκεταικε σεκε οκορικισμέκενέκες πεκερικιοκοχέκες τηκις Κάκατωκο Κοκορακακικιάκανακας. Ακανήκει στικις Κοκορακοκοευκορωκοπαϊκικέκες γλώκοσσεκες, κακαθώκος καικε στόκο Βακαλκακανικικόκο γλωκοσσοκοδέκετηκι.

Πικιθακανήκι τηκις κακατακαγωκογήκι είκιναικε ηκι ακαρχαίκεακα Μακακεκεδοκονικικήκι γλώκοσσακα (πουκου μικιλούκουσακαν οικι Ακαρχαίκεοικι Μακακεκεδόκονεκες, εκεκτόκος φυκισικικάκα ακαπόκο Ακαγγλικικάκα, Γακαλλικικάκα καικε Ρωκοσικικάκα). Τοκο πιοκο ακαρχαίκεοκο σωκοζόκομεκενοκο κείκιμεκενοκο είκιναικε Ηκι Οκοδύκισσεικιακα στακα κοκορακακίκιστικικακα (Odyssium coracisticum) τουκου Ρωκομαίκεουκου συκιγγρακαφέκεακα Κοκοράκακικιουκου. Σηκιμακαντικικήκι συκινεικισφοκοράκα στηκιν κακαθικιέκερωκοσήκι τηκις σακαν εκεπίκισηκιμηκις γλώκοσσακας τουκου νέκεουκου εκελληκινικικούκου κράκατουκους είκιχεκε οκο Ακαδακαμάκαντικιοκος Κοκορακαήκις, πουκου προκος τικιμήκι τουκου τακα κοκορακακίκιστικικακα οκονοκομάκαστηκικακαν καικε "Κοκορακαΐκιστικικακα" (lingua Coraistika).

Κοκορακακίκιστικικακα είκιναικε μιακα επισικιμήκηκι γλώκοσσακα στηκι Ελλαδίκακα (όπουκακα εχέκακα ομοιοτικήκακα με τα Ελληκοσικικάκα).


κορακιστικα=κομικολακομε ευκολα