Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πολυτονικό Σύστημα

172 bytes προστέθηκαν, 17:19, 25 Φεβρουαρίου 2010
μ
πο πο πο τονοι
Πόλύτόνίκό σύστήμά έίνάί [[Ο Βυθός|τό σύστήμά ]] πόύ βάζέίς πόλλόύς τόνόύς κάί λίγότέρές σάρδέλές.Τό έβάλάν στά [[Σχολείο|σχόλέίά ]] γίά νά βάσάνίζόύν τά πάίδίά κάί γίά νά [[Πανελλήνιες Εξετάσεις|κόβόύνέ μόνάδές]], έπέίδή ξέχάσές ένάν-δύό (κάλά, ίσώς ήτάν έκάτό) τόνόύς, σάρδέλές, μπάκάλίάρόύς, πέστρόφές, όξέίες, βάσέίς κλπ. μάλάκίές.
Όί τόνόί τόύ πόλύτόνίκόύ έίνάί όί έξής:
Τό πόλύτόνίκό σύστήμά [[Μούντζα|πάίρνέί δέκά ]] μέ τόνό κάί έίκόσί μέ σάρδέλά (άπότέλέσμά τής ψάρόπόλύτόνίκής έξίσώσής).
== Ίστόρίά ==
Πρίν έμφάνίστέί τό πόλύτόνίκό σύστήμά, ύπήρχέ τό πόλύγράμμάρίάκό σύστήμά. Άλλά έπέίδή δέν έφτάνέ γίά μέγάλά κέίμένά κάί δέν χώρόύσέ σέ πέπέράσμένό άρίθμό άπό κόνσέρβές, έγίνέ ή μέτάβάσή στό [[π|πόλύτό'''νν'''ίκό σύστήμά]], πόύ κάτόπίν έγίνέ πόλύτό'''ν'''ίκό λόγώ τόύ [[Μπαμπινιώτης | Μπάμπίνίώτή]] πόύ άλλή δόύλέίά δέν έίχέ άπό τό νά [[Αφρολογία|άνόίγέί κόνσέρβές]].
== Πόλύτόνίκό Σύστήμά κάί σύγχρόνή τέχνόλόγίά ==
Δύστύχώς όί σύγχρόνόί [[Microsoft|κάτάσκέύάστές ]] πλήκτρόλόγίών δέν πρόνόήσάν γίά τό πόλύτόνίκό, κάί έτσί μάς βγάίνέί τό [[Λάδι|λάδί ]] νά γράφόύμέ έτσί (ή τό [[Νερό|νέρό]], άνάλόγά μέ τήν κόνσέρβά).
Τό πάράκάτώ μόντέλό δύστύχώς δέν βγήκέ πότέ στήν άγόρά:
[[Εικόνα:Έλλήνίκό_Πόλύτόνίκό_Πλήκτρόλόγίό.png|Έλλήνίκό Πόλύτόνίκό Πλήκτρόλόγίό]]
18.506
επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης