Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πολυτονικό Σύστημα

297 bytes προστέθηκαν, 15:42, 1 Ιουλίου 2008
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Πόλύτόνίκό σύστήμά έίνάί τό σύστήμά πόύ βάζέίς πόλλόύς τόνόύς κάί λίγότέρές σάρδέλές.
Τό έβάλάν στά σχόλέίά γίά νά βάσάνίζόύν τά πάίδίά κάί γίά νά κόβόύνέ μόνάδές, έπέίδή ξέχάσές ένάν-δύό (καλάκάλά, ίσώς ήτάν έκάτό) τόνόύς, σάρδέλές, μπάκάλίάρόύς, πέστρόφές, όξέίες, βάσέίς κλπ. μάλάκίές. Όί τόνόί τόύ πόλύτόνίκόύ έίνάί όί έξής:* Τόνός* Σάρδέλά* Μπάκάλίάρός* Πέστρόφά* Όξέίά* Βάσέία* Άλάτέίά* Πέρίσπώμένή* Δάσέίά* ΖόύγκλίάΚάί άλλές πόλλές πίπές... 
Τό πόλύτόνίκό σύστήμά πάίρνέί δέκά μέ τόνό κάί έίκόσί μέ σάρδέλά (άπότέλέσμά τής ψάρόπόλύτόνίκής έξίσώσής).
29
επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης