Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πολυτονικό Σύστημα

1.291 bytes προστέθηκαν, 16:13, 1 Ιουλίου 2008
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Τό πόλύτόνίκό σύστήμά πάίρνέί δέκά μέ τόνό κάί έίκόσί μέ σάρδέλά (άπότέλέσμά τής ψάρόπόλύτόνίκής έξίσώσής).
 
 
== Ίστόρίά ==
 
Πρίν έμφάνίστέί τό πόλύτόνίκό σύστήμά, ύπήρχέ τό πόλύγράμμάρίάκό σύστήμά. Άλλά έπέίδή δέν έφτάνέ γίά μέγάλά κέίμένά κάί δέν χώρόύσέ σέ πέπέράσμένό άρίθμό άπό κόνσέρβές, έγίνέ ή μέτάβάσή στό πόλύτό'''νν'''ίκό σύστήμά, πόύ κάτόπίν έγίνέ πόλύτό'''ν'''ίκό λόγώ τόύ [[Μπαμπινιώτης | Μπάμπίνίώτή]] πόύ άλλή δόύλέίά δέν έίχέ άπό τό νά άνόίγέί κόνσέρβές.
 
 
== Πόλύτόνίκό Σύστήμά κάί σύγχρόνή τέχνόλόγίά ==
 
Δύστύχώς όί σύγχρόνόί κάτάσκέύάστές πλήκτρόλόγίών δέν πρόνόήσάν γίά τό πόλύτόνίκό, κάί έτσί μάς βγάίνέί τό λάδί νά γράφόύμέ έτσί (ή τό νέρό, άνάλόγά μέ τήν κόνσέρβά).
Τό πάράκάτώ μόντέλό δύστύχώς δέν βγήκέ πότέ στήν άγόρά:
 
 
[[Εικόνα:Έλλήνίκό_Πόλύτόνίκό_Πλήκτρόλόγίό.png|Έλλήνίκό Πόλύτόνίκό Πλήκτρόλόγίό]]
3
επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης