Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πολυτονικό Σύστημα

95 bytes αφαιρέθηκαν, 16:09, 28 Φεβρουαρίου 2017
Αναίρεση αναθεώρησης 123456 υπό τον/την 85.75.35.12 (Συζήτηση)
Πόλύτόνίκό σύστήμά έίνάί [[Ο Βυθός|τό σύστήμά]] πόύ βάζέίς πόλλόύς τόνόύς κάί λίγότέρές σάρδέλές.
Τό έβάλάν στά [[Σχολείο|σχόλέίά]] γίά νά βάσάνίζόύν τά πάίδίά κάί γίά νά [[Πανελλήνιες Εξετάσεις|́κό́βόύ́νέ ́μό́νά́δέ́ςκόβόύνέ μόνάδές]], έ́π́έί́δή ́ξέ́χά́σέ́ς έ́ν́ά́νέπέίδή ξέχάσές ένάν-́δύό δύό (́κά́λάκάλά, ί́σώ́ς ή́τά́ν έ́κά́τόίσώς ήτάν έκάτό) τόνόύς, σάρδέλές, μπάκάλίάρόύς, ̀πέ̀σ̀̀τ̀ρό̀φέ̀ςπέστρόφές, ό̀ξέίὲ́ςόξέίες, βάσέίς ́κ́λ̉πκλπ. ́μά́λά́κ́ίέ́ςμάλάκίές.
Όί τόνόί τόύ πόλύτόνίκόύ έίνάί ό́́̀̀ί όί έξής:
* Τόνός
* Σάρδέλά
Ανώνυμος χρήστης

Μενού πλοήγησης