Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πολυτονικό Σύστημα

95 bytes προστέθηκαν, 16:09, 28 Φεβρουαρίου 2017
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Πόλύτόνίκό σύστήμά έίνάί [[Ο Βυθός|τό σύστήμά]] πόύ βάζέίς πόλλόύς τόνόύς κάί λίγότέρές σάρδέλές.
Τό έβάλάν στά [[Σχολείο|σχόλέίά]] γίά νά βάσάνίζόύν τά πάίδίά κάί γίά νά [[Πανελλήνιες Εξετάσεις|κόβόύνέ μόνάδές́κό́βόύ́νέ ́μό́νά́δέ́ς]], έπέίδή ξέχάσές ένάνέ́π́έί́δή ́ξέ́χά́σέ́ς έ́ν́ά́ν-δύό ́δύό (κάλά́κά́λά, ίσώς ήτάν έκάτόί́σώ́ς ή́τά́ν έ́κά́τό) τόνόύς, σάρδέλές, μπάκάλίάρόύς, πέστρόφές̀πέ̀σ̀̀τ̀ρό̀φέ̀ς, όξέίεςό̀ξέίὲ́ς, βάσέίς κλπ́κ́λ̉π. μάλάκίές́μά́λά́κ́ίέ́ς.
Όί τόνόί τόύ πόλύτόνίκόύ έίνάί όί ό́́̀̀ί έξής:
* Τόνός
* Σάρδέλά
Ανώνυμος χρήστης

Μενού πλοήγησης